ANBI- gegevens: Status

GEGEVENSVERSTREKKING  T.B.V.ANBI-STATUS HULPFONDS  ROTARY DEN HELDER-JULIANADORP


naam:                                           Stichting Hulpfondsprojecten Rotary Den Helder-Julianadorp

 

Oprichtingsdatum:                        23 november 1990      

 

RSIN of fiscaalnummer:                 8167.88.534

 

Contactgegevens:                         Zwanenbalg 1617, 1788 ZE  Julianadorp

 

Bestuurssamenstelling:                 De heer D.J. Dral (voorzitter)

                                                      De heer C.H. Vermeij (penningmeester)

 

Bankrekeningnummer:                  Stichting Hulpfonds Rotary Den Helder-Julianadorp

                                                      nl67rabo016188158

 

Doelstelling:                                  De stichting heeft ten doel:

  1. Het ontwikkelen, uitwerken en verwezenlijken van projecten in en buiten Nederland ten behoeve van de minder bedeelden in de samenleving, een en ander in de ruimste zin des woords.
  2. Het verlenen van financiele en materiele steun aan dergelijke projecten

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verzamelen van gelden door het organiseren van acties in de ruimste zin des woords, het werven van begunstigers en andere tot dit doel dienende middelen.
  2. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan:                                n.v.t. (jaarlijks worden op ad hoc-basis diverse activiteiten ontwikkeld )                                           

 

Beloningsbeleid:                         n.v.t. (onbezoldigde bestuursleden)

 

Uitgeoefende activiteiten:          het verwerven van fondsen door allerhande acties en het verstrekken van financiële bijdragen  aan lokale en buitenlandse projecten die binnen de doelstelling vallen.

 

Financiële verantwoording:        De stichting heeft een gebroken boekjaar van 1 juli t.m. 30 juni.

                                                   De laatst vastgestelde jaarrekening is als bijlage toegevoegd.