ANBI-gegevens: Jaarrekening 01.07.2016 t/m 30.06.2017

 

ROTARY DEN HELDER/JULIANADORP              
STICHTING HULPFONDS PROJECTEN              
                     
                     
BOEKJAAR:    01.07.2016 t.m. 30.06.2017            
                     
                     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN                
                     
Inkomsten diverse projecten          25.793,20        
                     
Kosten t.b.v.  fondsenwerving diverse projecten        4.195,86        
                     
Netto inkomsten            21.597,34        
                     
                     
Diverse schenkingen/giften                
                     
Speelgoedbank             2.500,00          
Meerpaal speelplaats           2.000,00          
Zomerdromen             1.862,00          
Rotary Foundation/RBC           2.910,00          
Zender India             1.011,65          
St Bonaire             1.000,00          
Interservice bijdrage boottocht Sail         1.000,00          
St. present bustocht              500,00          
Bijdrage ALS                500,40          
Nat ouderendag                250,00          
T4T                250,00          
Kattenboet                250,00          
Inloophuis TV                363,00          
Blij schuldenvrij                500,00          
Speelotheek lesmateriaal              450,00          
               15.347,05        
                     
                 6.250,29        
                     
Overige uitgaven                  
WA verz evenementen                105,57-        
                     
Overige inkomsten                  
Rente                    46,23-        
                     
Saldo inkomsten -/- uitgaven            6.098,49        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
VERMOGENSPOSITIE                  
       30.06.17   30.06.16          30.06.17 30.06.16
                     
LIQUIDE MIDDELEN          EIGEN VERMOGEN       
Rabo rek.crt       10.179,81    4.037,60    Bestedingsreserve begin boekjaar   21.235,03  24.437,50
Rabo spaarrek       25.000,00  29.000,00    Saldo inkomsten/uitgaven boekjaar     6.098,49    3.202,47-
             Bestedingsreserve einde boekjaar   27.333,52  21.235,03
VORDERINGEN                  
Creditnota leverancier                -         321,70    KORTLOPENDE SCHULDEN     
             Toezeggingen goede doelen nog te betalen     1.500,00  11.500,00
             Vooruitontv c.q. te betalen projectkosten e.d.     6.346,29       624,27
                     
        35.179,81  33.359,30          35.179,81  33.359,30